01.01.2022

MEETINGS 2022

July 03-06: UKEMS (UK Enviromental Mutagen Society) Meeting, Harrogate UK
October 05-07: 33rd GUM (Ges. für Umwelt-/ Mutationsforschung) Meeting, Würzburg DE